CPR

Nieuwe eisen Brandeigenschappen kabels volgens het wettelijk Bouwbesluit 2012

Belangrijke wijzigingen voor Adviseur, Installateur en Gebouweigenaar

 

Inleiding

Medio 2020 komen er veranderingen in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verplichte brandclassificaties voor kabelproducten die in gebouwen toegepast worden. Door middel van deze publicatie wil het Nederlandse Kabelinstituut (NLKi) u informeren over de aanstaande wijzigingen.

CPR-regelgeving

In Europa is in 2017 het product kabel toegevoegd aan de CPR (Construction Product Regulation) en daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (m.u.v. van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN8012:2015.

Volgens de EU- regels moet elke lidstaat minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Tot op heden heeft onze overheid nog niet aan deze verplichting voldaan. Om hieraan te voldoen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een voorstel gedaan om het brandgedrag voor kabels op te nemen in het Bouwbesluit 2012. Over deze  wijzigingen zijn Kamervragen gesteld waardoor de invoering vertraagd werd, maar na beantwoording door de minister is het voorstel alsnog aangenomen en voldoet Nederland aan de Europese regelgeving.

NEN 8012

In Nederland zijn op dit moment brandclassificatie voor verschillende situaties in de NEN8012:2015 vastgelegd. Met de aanpassing van het Bouwbesluit schrijft het bouwbesluit in bepaalde situaties  afwijkende classificatie voor dan in de huidige NEN 8012:2015. Hierdoor is het noodzakelijk om de NEN 8012:2015 aan te passen. In de nieuwe NEN 8012 zullen daarom zowel de wettelijk bepalingen van het aangepaste bouwbesluit  worden opgenomen en zal de huidige inhoud van de NEN8012:2015 aangepast worden zodat deze aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoet.

Met ingang van juli 2023 is de NEN8012 aangepast en verschenen onder NEN 8012-1 en NEN 8012-2. NEN 8012-1 is gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 terwijl NEN 8012-2 extra aandacht schenkt aan de gevolgschade door brand.

 

Impact wijziging bouwbesluit:

De prestatie-eis met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels zal in het Bouwbesluit 2012 worden geïmplementeerd door de aansturingstabel 2.66 uit te breiden en artikel 2.69a toe te voegen. Aan de tabel worden kolommen toegevoegd waarin de classificatie voor kabels per gebruiksfunctie wordt opgenomen. Hierin wordt onderscheid  gemaakt naar extra beschermde vluchtwegen, beschermde vluchtwegen en overige ruimtes. Tevens zal onderscheid worden gemaakt of kabels geïnstalleerd zijn grenzend aan de binnenlucht of aan de buitenlucht. Dus per gebruiksfunctie ontstaan 6 verschillende classificaties.

Met  de aangepaste regelgeving krijgen de hoofdklassen Dca, Cca of B2ca een aanvullende classificatie voor rook s1 of s2, zodat deze overeen komen met de classificatie van overige bouwmaterialen. De aanvullende klassen voor zuurgraad van de rookgassen en vallende brandende druppels worden nog niet meegenomen. Voor de NEN8012:2015 houdt dit in dat de minimale rook-classificatie van Dca moet voldoen aan s2 in plaats van s3. Dit zijn voornamelijk situaties grenzend aan de binnenlucht en waar een eis geldt voor rook- en brandclassificaties. Daarnaast blijven er situaties geldig waar kabels met de rookklasse s3 nog steeds mogen worden toegepast.

 

Wanneer is deze aanpassing van kracht?

Inmiddels zijn door de minister de Kamervragen beantwoord en heeft de Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel. De wijziging zal naar verwachting medio 2020 geldig zijn. Deze aanpassingen zijn dan niet per direct verplicht, dit is geldend vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag (zie hiervoor Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk 9, Overgangs- en slotbepalingen). Voor afgegeven bouwvergunningen is de datum van de afgifte van de bouwvergunning bepalend dus voor bouwwerken in uitvoering geldt dit niet. 

Dit resulteert in een geleidelijke overgangsperiode. Dit wijkt af ten opzichte van de invoering CPR, waarbij een vastgelegde overgangsperiode van een jaar gold met een harde deadline. De kabelfabrikanten, zo ook Cable Partners, zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden om waar nodig het portfolio aan te passen zodat de introductie vlekkeloos kan verlopen.

 

CPR richtlijnen

Onze tijd brengen wij voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van deze branden. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. De CPR richtlijnen gelden ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen wat betekend dat volgens de CPR kabel moet worden toegepast die voldoet aan de nieuwe wetgeving. 

Voor meer informatie over de nieuwe CPR regelgeving kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Neem direct contact op

NEN 8012

De NEN 8012 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. De normen omtrent brandveiligheid zijn wezenlijk anders dan voorheen wat de brandveiligheid alleen maar ten goede komt. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit /zuurgraad van de verbrandingsgassen. 

CE-markering verplicht

CE-markering zal verplicht zijn voor de kabels genoemd in de CPR. Uiterlijk op 1 juli 2017 zal de nieuwe CE-markering verschijnen op de verpakking en eventuele nationale normen die in strijd zijn met de nieuwe standaard zullen niet meer gelden. De overgang naar de nieuwe gemeenschappelijke norm en verplichte CE-markering zal plaatsvinden tijdens de periode 1 juli 2016 - 1 juli 2017.Tijdens de overgang naar de nieuwe standaard, zal het mogelijk zijn kabels te kopen die zijn getest in overeenstemming met zowel de nieuwe en de vorige standaard. Na 1 juli 2017 zal de nieuwe standaard verplicht worden.

DoP verklaring

Fabrikanten die willen hun producten willen markeren met CE moeten een verklaring van Prestatie (DOP) opstellen. Door het opstellen van een DoP, garandeert de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen zoals genoemd in de standaard. De fabrikant moet een DoP opstellen voor elk afzonderlijk product.
De Verklaring van de Prestatie (DOP) schetst de prestaties van de belangrijkste eigenschappen van het product. De eigenschappen worden beoordeeld in een uniform beschreven Europese manier. Dit stelt mensen in staat om producten te vergelijken, ongeacht waar deze producten werden vervaardigd. De DoP verklaring bevat ook informatie over de toepassing van het product, fabrikant en of een derde partij was betrokken bij de productie controle. Het product kan alleen CE-markering krijgen nadat het is getest en beschikt over een geldige DoP verklaring.