Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Cable Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen wij er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Cable Partners B.V.  handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar

 

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen wij dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Cable Partners B.V..

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Cable Partners B.V. gevestigd te Klerkenveld 22 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Privacy officer

Cable Partners B.V. heeft een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door Rob van Beek, en is te bereiken via het e-mailadres [email protected].

  

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

 

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

 

Gegevens verzamelt bij anderen?

Cable Partners B.V. schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Cable Partners B.V. inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals e-mail).

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor CABLE PARTNERS B.V. en heeft CABLE PARTNERS B.V. de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

 • Het uitvoeren van bestellingen en het aanmaken en onderhouden van het account van de betrokkene;

 • Het toesturen van nieuws via e-mail;

 • Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

 • Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media.

 • Afhandeling van klachten en verzoeken van informatie.

  

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond*

Toelichting

Toestemming

Voor sommige extra producten en diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via e-mail. Deze toestemming bewaart Cable Partners B.V. ter registratie.

U kunt toestemming altijd weer intrekken door via de link in de footer van ons mailbericht of ons een email te sturen naar [email protected]

Wettelijke verplichting

Cable Partners B.V. verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de belastingwet.

Vitale belangen betrokkene

Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.

               

Algemeen belang

Veelal de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.

 

 

 

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Cable Partners B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Cable Partners B.V. bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Cable Partners B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Cable Partners B.V. ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Welke rechten hebt u?

Cable Partners B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via https://www.cablepartners.nl/contact contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u

 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of

 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Cable Partners B.V. vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via https://www.cablepartners.nl/contact of bellen met +31 165 523000  . Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy officer Rob van Beek via [email protected].